Sommige kinderen ondervinden moeilijkheden op school met lezen, spellen en/of rekenen. Soms gaat het over een achterstand die weer kan ingehaald worden. Bij andere kinderen blijven deze problemen hardnekkig voortduren, ook na intensieve begeleiding. We spreken dan over een echte leerstoornis.
Er zijn drie domeinen waarop leerproblemen zich kunnen situeren. Het is mogelijk dat het kind op meerdere domeinen moeilijkheden ondervindt.

DYSLEXIE (lezen)
Kinderen met een leesstoornis of dyslexie hebben vaak moeite met het snel herkennen van woorden. Ze lezen vaker fouten en lezen in een traag tempo. Leesproblemen komen vaak samen voor met spellingsproblemen (dysorthografie).

DYSORTHOGRAFIE (spelling)
Kinderen met een spellingsstoornis of dysorthografie maken veel schrijffouten en schrijven meestal erg traag. Lees- en spellingsproblemen komen vaak samen voor.

DYSCALCULIE (rekenen)
Kinderen met een rekenstoornis of dyscalculie hebben problemen met rekenen.

We spreken van 1 van volgende stoornissen waneer de schoolresultaten een groot stuk onder het niveau liggen dat hoort bij die leeftijd, wanneer het niveau van bepaalde stoornis lager ligt dan de andere schoolvaardigheden of wanneer het probleem hardnekkig is (probleem blijft aanwezig, ondanks de vele oefenmomenten)